Добро дошли на портал е-Управе општине Обреновац

Садржај овог портала је намењен физичким и правним лицима на територији општине Обреновац. Управа на овај начин покреће процес стварања јединственог електронског шалтера општине у циљу унапређења јавних сервиса. На овим странама можете брзо и једноставно приступити електронским услугама надлежних служби Управе градске општине.

Одаберите е-Услугу:

Инфо центар

Инфо центар

Радник у инфо-центру упућује странке у надлежне службе и помаже неуким странкама у писању захтева, попуњавањa образаца и сл. 
Издаје потврде о животу лицима која остварују пензију у иностранству и у земљи. 
Прима захтеве за издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству путем телефона и интернета и исте доставља на назначене адресе. 

Радно време: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8721-077

 

Правна помоћ

Правна помоћ

Одсек за општу управу

Пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета, састављањем поднесака (тужби, правних лекова, предлога, пријава и сл.) и састављањем исправа (уговoра, завештања, изјава и сл.).
Накнада износи 50% од адвокатске тарифе.

Без накнаде, правна помоћ се пружа код незапослених лица, код лица која примају сталну новчану помоћ и минималну зараду, остварују право на законско издржавање, имају својство ратног, мирнодопског инвалида, цивилних инвалида рата, члана породице цивилног инвалида рата, или цивилне жртве рата, или су избегла, прогнана и расељена лица.

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија у приземљу Управе градске општине
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-427
 

Послови овере преписа, потписа и рукописа и издавање радних књижица

Послови овере преписа, потписа и рукописа и издавање радних књижица

За оверу преписа

 • оригинал документа на увид
 • фотокопија у два примерка
 • административна такса 490 динара

За оверу рукописа

 • рукопис који се оверава
 • присуство лица које је написало исправу руком
 • лична карта или пасош лица чији се рукопис оверава
 • административна такса 490 динара

За оверу потписа

 • лично присуство странке са личном картом или пасошем
 • два примерка исправе која се оверава
 • административна такса 490 динара

За оверу овлашћења/пуномоћја

 • лично присуство странке са личном картом или пасошем
 • два примерка исправе која се оверава
 • административна такса 390 динара

Изјава два сведока 

 • два обрасца
 • лично присуство два сведока са важећим личним картама
 • административна такса 770 динара

 ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

 • захтев за издавање
 • радна књижица
 • оригинал диплома или уверење на увид и једна фотокопија
 • лична карта
 • ослобођено таксе

Место решавања предмета: шалтер Овере у приземљу Управе градске општине, ул. Вука Караџића бр.74
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-473

 

 

Комунална и грађевинска инспекција

Пријава комуналној инспекцији

Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
    
Потребна документација:
Попуњен Захтев за пријаву комуналној инспекцији

Место набавке обрасца: у просторијама инспекције или преузмите овде

Место предаје документације: Услужни центар

Телефон за информације: 011 8726-463, 011 8726-450

 

Пријава грађевинској инспекцији

Одељење за инспекцијске послове
Грађевинска инспекција
    
Потребна документација:
Попуњен Захтев за пријаву грађевинској инспекцији

Место набавке обрасца: у просторијама инспекције или преузмите овде

Место предаје документације: Услужни центар

Телефон за информације: 011 8726-421

Пријава почетка извођења грађевинских радова 

 

Надлежност комуналне инспекције

Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
ул. Краља Александра I 10ц 
Телефон за информације:
011 8726-463, 011 8726-450

Комунална инспекција Градске општине Обреновац врши у првом степену све послове инспекцијског надзора, односно врши спровођење одлуке града, које се односе на комуналну делатност и то:

На основу Одлуке о одржавању чистоће контролише :

-           одлагање смећа на место (депонију) предвиђену просторним планом;

-           чишћење јавних површина;

-           превоз смећа и фекалија  уз стандардне мере превентиве;

-           одлагање смећа у контејнере и редовно пражњење истих;

-          недозвољено паљење смећа и бацање жара у контејнере;

-           недозвољено прање аутомобила  на јавној површини;

-          недозвољено остављање на јавној површини хаварисаних или нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме;

-          недозвољено остављање на јавној површини  остатака биљне масе настале приликом кресања дрвећа и кошења траве;

-          одржавање чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;

-          недозвољено изливање отпадних вода на јавну површину;

-          недозвољено смештање  робе и амбалаже на јавној површини;

-          уклањање снега и леда са јавних површина;

На основу Одлуке о општем уређењу града контролише и належе:

-          да се не врши недозвољена продаја робе ван продавница и пословних објеката;

-          да се не исписују рекламе на јавним површинама;

-          да власници пословних објеката одржавају фирму у чистом  и исправном стању;

-          да се рекламе и огласне табле постављају на место где је то дозвољено;

-          да се излози на пословним зградама осветљавају правило;

-          да се јавни часовници одржавају исправно и уредно;

-          да се подземни пролази и уређаји у њима одржавају уредно, чисто и у исправном стању;

-          да се излози продавница одржавају чисто; - да се фасаде зграда и балкони одржавају чисто;

-          да се дворишта стамбених зграда одржавају чисто и уредно;

-          да се ограде око стамбнеих и пословних зграда одржавају чисто и уредно;

-          да се опрема за рекламирање и плакатирање одржава  чисто и исправно;

-          да се панои, стубови и витрине за рекламирање постављају са дозволом, на за то одређена места на јавној површини;

-          да се светлеће рекламе одржавају чисто и уредно;

-          да се јавни комунални објекти (телефонске говорнице, чесме, електрични стубови јавне расвете) одржавају уредно и чисто;

-          да се јавни ВЦ-и одржавају технички исправно и да испуњавају хигијенске услове;

-          да се терени за спорт одржавају уредно и у исправном стању;

-          да јавна комунална предузећа обезбеде уличне шахтове сигурносним поклопцима;

-          замену оштећених покопаца на шахтовима.

На основу Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама контролише и налаже:

-          да станари у својим становима не праве буку која угрожава околне станаре;

-          да се различите машине (радио, ТВ, музички уређаји) користе,а  певање и свирање у стану врши до одређене границе (собне јачине);

-          да се смеће и други отпаци не бацају по заједничким  просторијама;

-          да се не прљају или оштећују зидови у заједничким просторијама зграде;

-          да власници кућних љубимаца исте држе у складу са важећим прописима;

-          да се не узурпирају заједничке просторије;

На основу Одлуке о држању домаћих животиња контролише и налаже:

-          држање појединих врста животиња на територији општине;

-          да власници не изводе псе без повоца и заштитне корпе;

-          да се пси не пуштају да се слободно крећу;

         -      да се очисти јавна повшрина или заједничке просторије, које кућни љубимци запрљају;

На основу Одлуке о снабдевању града водом контролише и налаже:

-          да се вода из хидраната не користи за заливање пољопривредних култура;

-          да се вода из хидраната користи на легалан начин;

-           да се поставља легалан прикључак на водоводну мрежу;

-           да се омогући овлашћеном раднику водовода приступ водомеру;          

На основу Одлуке о радном времену конторлише и налаже:

     -          да се се пословни објекати (С.У.Р., С. Т. Р. итд.) придржавају важеће одлуке.

На основу Одлуке о начину и условима за постављање привремених објеката контролише и налаже:

-          да се објекти постављају у складу са прописима;

-          да ли постојећи објекти имају сва потребна одобрења за поставаљање;

-          да објекте користе власници локације, забрањен је пренос власништва локације на друго лице.

 

 

Надлежност грађевинске инспекције

Одељење за инспекцијске послове 
Грађевинска инспекција
ул. Краља Александра I 10ц 
Телефон за информације: 011 8726-421

Општинска грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина.

Надлежности грађевинске инспекције:

- вршење инспекцијског надзора на објектима који се граде или су изграђени са или без одобрења за градњу

- вођење управног  поступка за рушење објеката који се граде супротно законским одредбама

- води управне поступке за одступање од одобрене техничке документације, и налаже усаглашавањеса главним пројектом

- врши инспекцијски надзор над коришћењем изграђених објеката и, у зависности од уочених неправилности, доноси одређене законске мере

- налаже прибављање решења о дозволи употребе објекта у року који прописује Закон

Сходно одредбама Статута града Београда ове надлежности се примењују за објекте површине до 800 м2 бруто по ЈУС.
 

Урбанизам и комунално-грађевински послови

Надлежност Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове 
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, приземље, канцеларија бр.
тел. 8726-, 8726-400 лок. 

Одсек за урбанизам
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, приземље, канцеларија бр. 
тел. 8726- , 8726-400 лок.  

Одсек за комунално-грађевинске послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, приземље, канцеларија бр. 
тел. 8726-, 8726-400 лок. 

Одељење има два одсека и то Одсек за урбанизам и Одсек за комунално грађевинске послове.

Одељење обавља послове из области урбанизма, грађевинске, стамбене и комуналне области и послове надзора над радом јавних предузећа.

 У Одсеку за урбанизам обављају се следећи послови: давање стручног мишљења на предлог Просторног и урбанистичких планова које доноси Градска скупштина  за подручје градске општине, почев од 15. маја 2010. године, обавља послове на издавању информација о локацији, издаје локацијске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката до 800 метара бруто повшрине, као и за изградњу објеката линијске и комуналне инфраструктуре и даје мишљење о усклађености идејних пројеката за изградњу помоћних објеката са урбанистичким плановима. Изменом Статутом града Београда и изменом Статута ГО Обреновац измењене су надлежности овог одсека односно пренете су надлежности из области урбанизма са градских органа управе на општинску управу за послове урбанизма (локацијске дозволе, информације о локацији). Поред наведених послова у овом Одсеку давану су и мишљена о могућности легализације објеката изграђених или реконструисаних без одобрења за изградњу, све у складу са законом, правилницима и одлука које регулишту област легализације.

Дају се обавештења грађанима из ове области и пружа се стручна помоћ која се односи на предмете који се решавају у овом Одсеку.

У одсеку за комунално грађевинске послове се обављају следећи послови, и то:

У грађевинсикој области врше се послови који се односе на издавање грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто површине, доноси се решење о извођењу радова на санацији, адаптацији, промени намене објеката до 800 метара бруто површине, за радове на инвестиционом одржавању објеката, изградњу помоћних објеката, изградњу објеката комуналне инфраструктуре у складу са чланом 145. Законом о планирању и изградњи.

Поред наведеног издају се употребне дозволе, потврде темеља, и потврде о структури станова, као и решења о легализацији бесправно изграђених и реконструисаних објеката.

У овој области обављају се послови  издавања одобрења  за заузеће јавних површина , уклањање стабала са јавних површина , поступак исељења бесправно усељених лица , послови из области комуналне хигијене, где спада свакодневна контрола редовног одржавања комуналних објеката на чишћењу и прању јавних површина, уклањању снега са тротоара и пешачких стаза, одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, прочишћавање канала поред општинских путева и др.

Надзор над чишћењем дивљих депонија и уклањањем кабастог смећа по пријавама на подручјима сеоских месних заједница.

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Имовинско-правни и стамбени послови

Надлежност Одељења за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.40
тел. 8726-413, 8726-400 лок. 413

Одсек за имовинско правне послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.43
тел. 8726- 453, 8726-400 лок. 453

Одсек за стамбене послове и враћање непокретности
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.44 
тел. 8726-454, 8726-400 лок. 454

Одељење за имовинско правне и стамбене послове врши послове који се односе на праћење стања у имовинско правној и стамбеној области и давање предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења или припрему нацрта Одлука из имовинско правне и стамбене области које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или Веће градске општине; вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију, односно административни пренос права коришћења ако то захтева јавни интерес; комасацију, враћање утрина и пашњака селима на коришћење и враћање земљишта одузетог по ПЗФ-у; поступке који се односе на уређивање односа на грађевинском земљишту у складу са Законом, Статутом Града, Статутом градске општине, Одлукама Града и градске општине; поступак поништаја правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта због непривођења намени; утврђивање престанка права коришћења на грађевинском земљишту; врши евиденцију непокретности у државној својини на којима је градска општина Обреновац корисник у складу са Законом; врши стручне и административне послове за комисију градске општине која спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у државној својини ради изградње објеката до 800 м2 бруто површине; врши стручне и административне послове који се односе на откуп и закуп станова; води евиденцију о општинским становима и закљученим уговорима о откупу, односно закупу станова и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда и образовању скупштине станара и савета станара стамбених зграда; стручно опслуживање комисија и других радних тела Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности; покреће иницијативе пред државним и другим органима и организацијама за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана у имовинско правној области, у складу са прописима.
 

 

Матичне књиге

Упис у МКР, МКВ и МКУ за лица рођена, венчана и умрла у иностранству

Упис чињенице рођења, смрти и венчања насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар било да је документација достављена службено или од стране странке без доношења решења чак и ако се ради о црквеном обрасцу и то на следећи начин. 

Упис у домаће књиге врши се по пребивалишту родитеља за дете рођено у иностранству, односно по пребивалишту лица које је закључило брак, односно преминуло у иностранству.
 • извод из матичне књиге рођених мора бит на интернационалном обрасцу (или по Бечкој или по Париској конвенцији) уколико долази из земље која је једна од потписница једне од ових конвенција
 • ако извод није на интернационалном обрасцу већ на обрасцу земље порекла обавезно мора да садржи “апостилле”
 • ако нема “апостилле” онда мора да буде верификован од стране државних органа земље порекла па затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација) 
 • ако је странка овде а нема могућности да легализује јавну исправу онда је треба упутити на оверу (потврду потписа, верификацију потписа и сл.) у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.
Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Упис у матичну књигу умрлих

За упис у матичну књигу умрлих од докумената је потребно

 • потврде о смрти издате од надлежне здравствене установе
 • лична карта умрлог и лична карта странке која пријављује
 • извод рођених, венчаних и уверење о држављанству за умрлог
 • упис у матичну књигу умрлих уписује се у месту где је наступила смрт
Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430
 

Упис у матичну књигу рођених

За упис у матичну књигу рођених је потребно:   

 • потврда здравствене установе о рођењу детета
 • извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци)
 • уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • извод из матичне књиге рођених за оба родитеља уколико нису венчани (не старији од 6 месеци)
 • записник о признавању очинства уколико родитељи нису венчани
 • важеће личне карте
Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430
 

Накнадни упис чињенице смрти

ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ УПИСУ ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ (ако смрт није пријављена у року од 30 дана)

 •  потврда о смрти од здравствене организације
 •  извод из матичне књиге рођених
 •  извод из матичне књиге венчаних (за лице у браку)
 •  уверење матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском року,
 •  фотокопија личне карте
 • административна такса 500 динара
Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр. 5
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8721-862
 

Издавање уверења о држављанству

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења о држављанству
- Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева:
Инфо пулт или преузмите овде

Републичка административна такса:

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 


Извод можете да поручите и на следеће начине:

- на телефон 8721-077 - радним даном од 07.30 до 15.30 часова
- преко Интернета попуњавањем формулара


 

 

 

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Потребна документација:

 • Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
 • Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт или преузмите овде

Републичка административна такса (за домаћи извод):

Напомена:
Републичка административна такса за извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу износи  690 динара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 


Извод можете да поручите и на следеће начине:

- на телефон 8721-077 - радним даном од 07.30 до 15.30 часова
- преко Интернета попуњавањем формулара


 

 

 

Издавање извода из матичне књиге рођених

Потребна документација:

 • Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
 • Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде.

Републичка административна такса (за домаћи извод):

Напомена:
Републичка административна такса за извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу износи 690 динара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 

Извод можете да поручите и на следеће начине:
- на телефон 8721-077 - радним даном од 07.30 до 15.30 часова
- преко Интернета попуњавањем формулара


 

 

 

 

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Потребна документација:

 • Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
 • Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде

Републичка административна такса (за домаћи извод):

Напомена:
Републичка административна такса за извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу износи  690 динара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама Општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 

Извод можете да поручите и на следеће начине:
- на телефон 8721-077 - радним даном од 07.30 до 15.30 часова
- преко Интернета попуњавањем формулара

 

 

 

 

Закључење брака

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА – од докумената је потребно:

 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству 
 • важећа лична карта
 • решење општинског суда за малолетно лице
 • административна такса 232,00 динара, ако је венчање у службеним просторијама
 • ако је венчање ван службених просторија, административна такса је 11.605,00 динара

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

У случају да је реч о страном држављанину потребно је приложити следеће:

 • извод из матичне књиге рођених на међунарнодном обрасцу по Бечкој конвенцији
 • уверење о слободном брачном стању оверено печатом АПОСТИЛЛЕ
 • пасош на увид
 • пријава боравка издата од Полицијске управе
 • овлашћени судски тумач на венчању (уколико не зна језик)

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Лична стања грађана

Промена личног имена малолетног детета

ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА од докумената је потребно:

 •  извод из матичне књиге рођених за детe
 •  извод из матичне књиге венчаних за родитеље 
 •  уверење о држављанству за дете, (оригинал)
 •  уверење о пребивалишту (за родитеље или родитеља код кога се налази дете, Градски СУП-а Љермонтова бр.12/а)
 •  пријава стана за дете (фотокопија)
 •  записник о признавању очинства
 •  писмена сагласност детета (уколико је дете старије од 10 година)
 •  захтев подносе родитељи - административна такса од 740 динара

Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Промена личног имена

ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА  од докумената је потребно:

 • извод из матичне књиге рођених
 • извод из матичне књиге венчаних за лица која су у браку
 • правноснажна пресуда о разводу брака, уколико лице мења презиме по истеку рока од 60 дана по разводу брака,
 • уверење о држављанству 
 • фотокопија личне карте или уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова број 12а)
 • уверење да се не води истрага (Палата правде па Општински суд)
 • уверење Пореске управе – Филијала Обреновац
 • уверење Управе јавних прихода града Београда-одељење Обреновац
 • уверење из војне евиденције (за мушкарце)
 • административна такса од 740 динара
 • промена личног имена се ради по месту пребивалишта
 • образац

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Накнадни упис детета у матичну књигу рођених

НАКНАДНИ УПИС ДЕТЕТА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОђЕНИХ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 30. ДАНА – потребна  документа

 • захтев подносе оба родитеља са личним картама
 • извод венчаних за родитеље
 • извод из књиге рођених за родитеље (уколико родитељи нису венчани)
 • уверење о држављанству за родитеље
 • потврда од лекара уколико је рођено у здравственој установи
 • отпусна листа из болнице за мајку и дете уколико је мајка са новорођенчетом пребачено у болницу
 • изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здраствене установе)
 • административна такса 740 динара

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Исправке грешке и допуна података у матичним књигама

ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ И ДОПУНА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА – потребна документа
 • извод из матичне књиге у којој се врши исправка
 • извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • ослобођено таксе
 • образац
Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Закључење брака преко пуномоћника

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА - потребна документа

 • оверено специјално пуномоћје (са потпуним подацима даваоца пуномоћја, лица коме се даје пуномоћје и женика односно невесте)
 • изводи из матичне књиге рођених за женика и невесту
 • уверења о држављанству 
 • административна такса 740 динара

Место решавања предмета:  Градска општина Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

Борачко-инвалидска заштита

Захтеви - борачко-инвалидска заштита

 

Одељење за општу управу 
Одсек за борачко-инвалидску заштиту и избеглице

Канцеларије Одсека за борачко-инвалидску заштиту и избеглице налазе се у Обреновцу, улица Вука Караџића број 74.

Борачко инвалидска заштита

Место решавања предмета (правна служба): соба број 8 
Место предаје захтева: писарница Управе градске општине, ул. Вука Караџића бр.74, приземље
Телефон за информације: 011 8726-475 

Радно време са странкама: сваког радног дана од 07.30-15.30 

Обрачунска служба борачко инвалидске заштите: соба број 7 
Телефон за информације: 011 8726-442 
Радно време са странкама: од 07.30-15.30 часова.

 

Избегла, прогнана и расељена лица

Захтеви - избегла, прогнана и расељена лица

Одељење за општу управу  

Одсек за борачко-инвалидску заштиту и избеглице
Место решавања захтева: у Обреновцу - ул. Вука Караџића 74, соба бр.7 
Место предаје документације: писарница Управе градске општине, ул. Вука Караџића бр.74, приземље
Радно време са странкама: од 07.30-15.30 часова
Телефон за информације:011 8726-442

Преузмите захтев

 • Уверење за избегла, прогнана или расељена лица за промену места боравка
  По службеној дужности, потребно:
  • легитимација избеглог или расељеног лица на увид
  • сагласност Повериника за избеглице са општине са које долази
  • изјава станодавца оверена у општини
  • фотокопија доказа о власништву куће или стана власника код кога се пријављује или доказ о сопственом власништву
 • Уверење о животу  за избегла и прогнана лица из Босне и Р. Хрватске
  По службеној дужности, потребно:
  • фотокопија легитимације избеглог лица
   Напомена: Оригинални документи се подносе на увид.
 • Уверење о статусу за избегла и прогнана лица (Р. Хрватска,БиХ) и расељена лица са Косова и Метохије за добијање повластица у градском саобраћају, добијање социјалног осигурања и осталих уверења о статусу избеглог или расељеног лица, по службеној дужности. Потребно:
  • фотокоппија легитимације избеглог или прогнаног лица
  • за расељена лица: фотокопија легитимације расељеног лица и и фотокопија зеленог картона
   Напомена: Оригинална документа се подносе на увид.
 • За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица (за пријаву новорођеног детета или дупликат изгубљене легитимације) са Косова и Метохије, по захтеву странке, потребно је :
  • потписан захтев странке у слободној форми
  • лична карта (за пунолетне), извод из матичне књиге рођених и лична карта родитеља (за малолетне)
  • зелени картон (пријава боравишта)
  • две фотографије за пунолетне
  • изјава станодавца оверена у општини
  • фотокопија доказа о власништву куће или стана
  • за дупликат легитимације расељеног лица потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица одн. признанице Службеног гласника РС о оглашавању неважећим исте
 

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС", број 120/04, 54/07 и 104/09)

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такава захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Орган власти може прописати образац за поднношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражица обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена. Ако орган влати на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом. Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребном своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме. Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у ком је тражена. Ако орган власти не располаже техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази. По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа власти који му је проследио захтев. Ако утврди да се документ не налази у поседу органа власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиоца или ће тражиоца упутити на орган власти у чијем поседу се налази тражена информација. Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана достављања.
На поступак пред органом власти примењују се одредбе Закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа. 

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, приземље, канцеларија бр. 15
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-426
е-маил  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

Бирачки списак

Бирачки списак

Упис у бирачки списак

 • захтев
 • лична карта
 • ослобођено плаћања таксе

Брисање из бирачког списка

 • захтев 
 • извод из матичне књиге умрлих
 • одјава пребивалишта
 • решење о отпусту из држављанства
 • решење о лишавању пословне способности
 • ослобођено плаћања таксе

Измена у бирачком списку

 • захтев
 • лична карта
 • ослобођено од плаћања таксе

Место решавања предмета: Градска општина Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74, други спрат, канцеларија бр.50

Захтев за упис, брисање, допуну или измену у бирачком списку 
Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка
Упис у посебан бирацки списак националних мањина
 

 

Остало

Уверење о просечном приходу по члану домаћинства

За издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства за студентске/ученичке кредите/домове за ученике и студенте са територије ГО Обреновац потребна је следећа документација:

 • Образац за уверење који се налази у брошури министарства или се добија у дому
 • Оверена изјава о броју чланова породице (изјава се узима и оверава у служби овере у згради општине Обреновац, потребна су два пунолетна сведока)
 •  Докази о примањима за сваког члана породице који је наведен у изјави:

  За ученике који конкуришу за пријем ученика у дом потребно је доставити доказ о примањима за период 01.01. до 31.03. текуће године
  За студенте који конкуришу за пријем студената у установе за смештај и исхрану студената потребно је доставити доказ о примањима за период 01.01. до 30.06. текуће године

- за запослене – потврда о просечном нето личном дохотку из радне организације (за период у зависности у које сврхе се узима уверење);
- чекови о пријему пензије за пензионере (за период у зависности у које сврхе се узима уверење);
- уверење Националне службе за запошљавање за незапослене 
- уверење о катастарском приходу (уверење се вади у РГЗ-у, Служба за катастар непокретности Обреновац, ул. Војводе Мишића 192);
- за осталу децу потврда о школовању/студирању.

Месечна примања по члану домаћинства израчунавају се тако што се укупна месечна примања свих чланова домаћинства деле са бројем чланова домаћинства. 

Уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства се добијају у:
Одељење за привреду и развој
адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 6, други спрат, канцеларија број 3
Сваког радног дана од 7:30 до 10:00 часова 
 

 

Комунална полиција

Макензијева 31, централа: 2453-142
е-маил: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Начелник: Горјана Обреновић
тел. 2430-102
факс: 2450-170
Заменик начелника: 2430-102

Оперативни центар (00-24): 2453-158, 2453-159, 2432-482
Помоћник начелника Комуналне полиције: 2435-111
Шеф подручно организационе јединице града Београда: 2437-371
Одељење стручно-оперативних послова: 3444-229, факс: 2450-170
Одељење за нормативно-правне послове: 2457-755, факс: 3836-980
Одељење за заједничке послове: 3444-051, факс: 3442-196
Одељење за студијско-аналитичке послове: 2433-260, факс: 3448-464
Сарадник за односе са јавношћу: 2435-248, факс: 2450-170

Комунална полиција обавља послове који се односе на:

- непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушвања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:

 • спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;
 • заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично);
 • сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима;
 • спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа Града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању;
 • контрола уклањања снега и леда;
 • спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично);
 • откривање и у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
 • контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца;
 • обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
 • одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и обалама река;
 • обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
 • обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
 • контрола употребе симбола и имена Града.

- остварирање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:

 • јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.);
 • ауто-такси превоз ( откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и др.);
 • јавни ванлинијски превоз робе и превоз за сопствене потребе;
 • речни линијски превоз;
 • паркирање (спречавање паркирања на местима на којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом, паркирање на резервисаним паркинг местима и сл.).

- заштиту животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада и др;
- заштиту општинских и некагорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
- заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за Град и градску општину;
- вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града и градске општине;
- подршку спровођења прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
- пружање помоћи надлежним органима Града, односно градске општине, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
- предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града и
- учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.

 

Кадровачка помоћ

Материјално обезбеђење породице док се кадровац налази на одслужењу војног рока, а једини је издржавао породицу, по захтеву странке потребно:

 • потписан захтев странке у слободној форми
 • уверење из Војног oдсека
 • уверење из матичне књиге рођених
 • уверење из Центра за Катастар непокретности Београд – одељење у Обреновцу
 • уверење Националне службе за запошљавању
 • изјава са два сведока да је кадровац живео у заједничком домаћинству са носицима материјалног обезбеђења као и да исти немају примања по било ком основу
 

Захтев за рефундацију сахране

Управи ГО Обреновац, по захтаву странке или по службеној дужности за НН лица или лица која живе сама, без прихода и ужег члана породице који је у обавези да га издржава. 

Потребно:
 • потписан захтев странке
 • фотокопија извода из матичне службе умрлих
 • оригинал рачун
 • фотокопија личне карте,здравствене књижице
 • изјава са два сведока или председника Месне заједнице да је преминули живео ,сам или са члановима домаћинства који немају примања или су у тешкој материјалној ситуацији
 

Захтев за рефундацију дела трошкова сахране

По захтеву странке потребно:

 • захтев лица које је сносило трошкове сахране у слободној форми
 • фотокопија извода из матичне књиге умрлих
 • оригинал рачун
 • фотокопије избегличке легитимације или лична карта подносиоца захтева
 • фотокопија избегличке легитимације или личне карте најближих сродника покојника
 • изјава са два сведока да преминули-а као и чланови његовог породичног домаћинства нису имали примања
Напомена: Потребно је вратити оригинал избегличке или прогнаничке легитимације из разлога поништења.
 

Ексхумација и пренос посмртних остатака

Одељење за општу управу

ЕКСХУМАЦИЈА-ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

 • захтев
 • доказ Управе гробља да је покојник сахрањен
 • доказ да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака
 • извод из матичне књиге умрлих
 • потврда о смрти или отпусна листа из болнице или обдукциони записник
 • ако има више власника гробног места сагласност свих корисника

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр. 5

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

 

 

Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака