JA slide show

 

Речник

Политика за младе / омладинска политика
:  представља скуп начела, вредности, ставова, циљева и акција у сврху побољшања квалитете живота младих. Носиоци политике за младе могу бити власти, јавне институције, невладине организације, организације младих...Креирање омладинске политике се често види као израз системске бриге за младе. На нивоу локалне заједнице и на националном нивоу оно носи бројне предности као што су: циљано решавање потреба и проблема младих, припрема младих да буду одговорни грађани, јер задовољни и добро образовани грађани доносе напредак друштву у коме живе, и друге. Омладинску политику углавном заједно креирају законодавна и извршна власт, стручњаци из разних области, активни млади из организација, подмладака политичких странака, ђачких парламената, студентских удружења, неформалних група, као и успешни појединци.

Национална стратегија за младе: документ националне политике према младима,  који дефинише однос друштва према младима

Локални акциони план за младе:  документ власти о развоју локалне политике за младе; вишегодишња стратегија за младе која може бити на покрајинском, градском или општинском нивоу - формулише мере за решавање дефинисаних проблема са којима се млади најчешће сусрећу у разним областима (образовање, запошљавање, здравље, култура и слободно време, активно укључивање младих у друштво и изградња цивилног друштва, волонтеризам, мобилност и информисање младих, екологија, одрживи развој и социјална политика према младима).

Клуб за младе / омладински клуб:  простор отворен за младе,  који нуде различите садржаје за младе

Организације младих: сви облици самоорганизирања младих; укључују подмладке политичких странака, удружења младих, удружења за младе, клубове за младе, иницијативе младих, ђачки парламенти, студентске организације, неформалне иницијативе младих, задруге младих

Удружења младих:
удружења грађана/ки регистрирана према Закону и  која су фокусирана у свом раду на потребе младих; начелна разлика од удружења за младе јесте то  што удружења младих воде млади који су демократски изабрани од чланства удружења.

Подмладак политичке странке: субјект који унутар политичке странке, окупља младе чланове те странке; ради у складу са Статутом те политичке странке

Студентска удружења:
удружења младих која се баве питањаима високог образовања

Неформална група младих:
иницијативе од стране две или више младих особа које су усмерене према одређеном циљу којим се побољшава квалитета грађана ( немају статус правног лица)

Ученички парламент: демократски изабрана структура од стране ученика средње/основне школе која саветује образовне институције ( немају статус правног лица)

Активно учешће младих, партиципација: подразумева права, средства, простор и могућност, а по потреби и подршку да се учествује у доношењу одлука и активностима које доприносе изградњи бољег друштва.

Ко-менаџмент:
заједничко управљање процесима и одлукама је посебан вид активног учешћа младих који младим људима омогућава равноправно позицију у односу на своје старије партнере у раду на заједничим циљевима .