JA slide show

 

Стипендије

Градска општина Обреновац током године расписује два конкурса за студенте са територије ГО Обреновац:

 • конкурс за доделу бесплатних годишњих карата за превоз ''Ластом'' и ''Банбусом'' на релацији Обреновац – Београд
 • конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима са територије ГО Обреновац 
Такође, Комисија за културу и образовање Већа ГО Обреновац може доделити средства студентима по следећем правилнику - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
 
2010. година
Правила конкурса

Конкурс за доделу бесплатних годишњих карата за превоз ''Ластом'' и ''Банбусом'' на релацији Обреновац – Београд

I Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти од друге године студија са пребивалиштем на територији градске општине Обреновац који нису обновили ни једну годину студија и који студирају на установама које имају дозволу надлежног Министарства, осим студената који су добили студентске награде у 2009/2010. години.

Број бодова се утврђује ранг листом.

Коначна ранг листа представља збир бодова, који се утврђе на следећи начин:

 1. Просек оцена се множи са бројем 2

 2. Бодови на основу година студија:

 • II година – 1 бод;

 • III година – 2 бода;

 • IV година – 3 бода;

 • апсолвент и V година – 4 бода

II Потребна документација

 1. Молба у којој ће бити наглашено који превозник, а Комисија прихвата жеље од првог на ранг листи до 15. карте једног превозника – остатак добија остале годишње карте осталог превозника

 2. Фотокопија личне карте

 3. Фотокопија индекса

 4. Уверење са факултета о просечној оцени

Конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима са територије ГО Обреновац

Конкурс се расписје једном годишње за доделу студентских новчаних награда најбољим студентима основних и мастер студија акредитованих факултета и виших школа.

Број награђених студената као и износ новчане награда  се утврђује сваке школске године. У школској 2009/2010. 50 студената је добило по 54.000,00 динара нето по студенту.

II - Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти основних и мастер студија, од друге године студија, који су први пут уписали одговарајућу годину студија, који нису обновили ни једну годину студија, који постигну изузетне резултате током студија тј. студенти са најмањом просечном оценом 8,00 у току једне школске године, који су уписани на акредитоване факултете и више школе Републике Србије и који имају пребивалиште на територији градске општине Обеновац.

III - Број бодова се утврђује ранг листом.

Коначна ранг листа представља збир бодова, који се утврђује на следећи начин:

 1. просек оцена се множи са бројем 2,
 2. бодови на основу године студија:

 • II година 1 бод

 • III година 2 бода

 • IV година 3 бодова

 • апсолвенти и V година 4 бодова

По утврђивању ранг листе, уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност има онај кандидат који се налази на вишој години студија. Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова у случају из претходног става а налазе се на истој години студија, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену на претходној години студија.

IV - Потребна документација:

 1. фотокопија личне карте,

 2. оверена фотокопија индекса (овера се врши у просторијама Управе градске општине Обреновац, без накнаде),

 3. уверење са факултета о просечној оцени (студенти са мастер студија и просечну оцену са основних студија)

V - Конкурс је отворен три недеље.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.

Конкурсна комисија ће предлог ранг листе по приспелим пријавама утврдити у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Учесници конкурса имају право приговора на предлог ранг листе Конкурсној комисији у року од 7 дана од дана утврђивања предлога ранг листе.

Одлука Конкурсне комисије по приговору је коначна.

Коначан предлог ранг листе са предлогом студената за доделу новчаних награда доставља се Већу градске општине Обреновац на одлучивање.

VI – Награђени студент нема никакве обавезе према даваоцу награде.

Награђеном студенту престаје право на доделу студентске награде уколико изгуби статус студента у току трајања школске године за коју је добио стипендију.