JA slide show

 

Активно учешће младих у доношењу одлука

Савет за младе
Савет за младе ГО Обреновац је највише институционално тело које укључује младе у активно доношење одлука. Савет има следеће задатке:

 • иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, рекреације, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима;

 • учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политике у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;

 • даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Општине;

 • даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе;

 • усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини градске општине;

 • иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Општине;

 • подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

 • подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Општине;

 • даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета Општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине;

 • предлаже доношење одлука, програма и других аката од значаја за унапређење положаја младих;

 • води рачуна о информисаности младих о свим питањима значајним за унапређење положаја младих;

 • предлаже финансијски план за имплементацију Локалног акционог плана за младе;

 • по потреби позива представнике јавних служби, установа, тела јединице локалне самоуправе, на седнице Савета за младе;

 • спроводи конкурс за финансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе;

 • обавља и друге послове од интереса за младе.

Савет за младе има 9 чланова.
Председник и чланови Савета за младе именују се на период од четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.
Представник оснивача и координатор Канцеларије за младе су чланови Савета испред ГО Обреновац, али не могу се бирати за председника и заменика председника Савета за младе. Чланови Савета су: три представника јавних служби и установа, један представник ученичких парламената, два представника две највеће одборничке групе у Скупштини ГО, један представник омладинских организација или неформалних група.

Кандидате за чланове Савета за младе предлажу удружења младих и удружења које се баве младима, ученички парламенти, неформалне групе, студентске организације, одборничке групе, школе и друге јавне службе и установе.

Предлагачи морају писмено образложити како су и на који начин њихови кандидати активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно да ли су добитници школске, факултетске, научне, односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих, да ли поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност, односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности за младе.

Чланове Савета за младе именује Веће градске општине, водећи рачуна о равноправности полова, заступљености припадника националних мањина и да најмање половина чланова

Начин рада Савета за младе
Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година.
Савет за младе одржава редовне седнице најмање једанпут у два месеца.
Седнице Савета за младе сазива и њима председава председник Савет за младе. Председник Савета за младе је дужан сазвати ванредну седницу Савета за младе на предлог најмање 1/3 чланова Савета за младе или на предлог координатора Канцеларије за младе.
Седница Савета може се одржати ако истој присуствује већина чланова Савета за младе ( кворум).
Савет за младе доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим планом и Пословником о раду није другачије предвиђено. Члан Савета за младе који је непосредно заинтересован за доношење одлуке о неком питању може учествовати у расправи о том питању, али је изузет од одлучивања.
Сматра се да је члан Савета за младе непосредно заинтересован за доношење одлуке о неком питању, ако се одлука односи на пројекат у којем лично учествује или учествује организација која га је предложила за члана Савета за младе.
Савет за младе представља и заступа председник Савета за младе.
Савет за младе може именовати своја радна тела за ужа подручја деловања, организовати форуме, трибине и радионице.
У раду Савета за младе могу учествовати, без права гласа, и стручњаци из појединих подручја везаних за младе и бригу о младима.
Јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, а које у свом делокругу рада брину о младима (Спортско културни центар), дужна су да за своје годишње планове и програме рада, као и годишње извештаје траже мишљење или препоруку Савета за младе који процењује да ли су планови или извештаји у складу са Локалним акционим планом за младе ГО Обреновац.
Савет о својим ставовима и предлозима у виду препорука, мишљења и извештаја обавештава Веће градске општине која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници,а најкасније у року од 30 дана.

Пословник о раду Савета за младе

Савет за младе доноси пословник о свом раду који се усваја већином гласова свих чланова Савета за младе. Пословником о раду ближе се уређује начин рада Савета за младе, начин избора председника и заменика председника Савета за младе.

Програм рада Савета за младе

Савет за младе доноси програм рада Савета за младе за сваку календарску годину.
Програм рада Савета за младе садржи следеће активности:

 • учествовање у креирању и праћењу имплементације Локалног акционог плана за младе,

 • консултовање са организацијама младих о темама битним за младе,

 • сарадња с телима јединице локалне, односно градске управе о политици према младима,

 • остале активности важне за рад Савета за младе и побољшање положаја младих.

Програм рада Савета за младе доноси се већином гласова свих чланова Савета за младе и подноси на одобравање најкасније до 30. новембра текуће године за следећу календарску годину. Програм рада Савета за младе одобрава Веће ГО Обреновац. Савет за младе подноси годишњи извештај о свом раду Већу ГО Обреновац.

Сарадња

Савет за младе ГО Обреновац може сарађивати и развијати сарадњу са другим организованим облицима деловања младих, како локално тако и на међународном нивоу.

Средства за рад

Средства за рад обезбеђена су кроз буџет ГО Обреновац за имплементацију Локалног акционог плана за младе.

Чланови Савета за младе примају накнаду за свој рад.
Стручне и административне послове за потребе Савета за младе обављају стручне службе Управе градске општине Обреновац.

Ресурси:

 • Унија парламената средњих школа
  мејл: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
  особа за контакт: Срђан Ранковић 063239909 и Урош Филиповац 0655290938
  Унија Ђачких Парламената је замишљена као неформална, нестраначка и непрофитна организација.
  Циљеви Уније су:
 • заштита права ученика,
 • хуманитарне акције,
 • заједничке активности,
 • побољшања сарадње ученика и Парламената школа у Обреновцу.
 • програми које реализује Канцеларија за младе су отворени и њима управљају млади људи. Укључите се у рад Омладинског фонда, програма Wizita, волонтерског сервисарад Инфо центра...