Закључење брака

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА – од докумената је потребно:

 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству 
 • важећа лична карта
 • решење општинског суда за малолетно лице
 • административна такса 232,00 динара, ако је венчање у службеним просторијама
 • ако је венчање ван службених просторија, административна такса је 11.605,00 динара

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

У случају да је реч о страном држављанину потребно је приложити следеће:

 • извод из матичне књиге рођених на међунарнодном обрасцу по Бечкој конвенцији
 • уверење о слободном брачном стању оверено печатом АПОСТИЛЛЕ
 • пасош на увид
 • пријава боравка издата од Полицијске управе
 • овлашћени судски тумач на венчању (уколико не зна језик)

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430