Оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда ради изградње објекта за пословање: катастарска парцела 1478/6 КО Обреновац
среда, 29 март 2017 08:42

Градска општина Обреновац на основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл.лист града Београда'' бр. 20/2015, 126/16 и 2/17), члана 19а Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда'' број 19/14- пречишћен текст и 73/14), решења Градоначелника града Београда бр.463-1772/17-Г од 16.марта 2017.године и Одлуке Комисије за грађевинско земљиште II-01 број 463-4/2017 од 24.03.2017.године, дана 24.03.2017. године расписује

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда ради изградње објекта за пословање: катастарска парцела 1478/6 КО Обреновац

 1. Предмет отуђења је грађевинско земљиште на локацији обухваћеноj Планом детаљне регулације ''Бело Поље'' у Обреновцу (''Сл.лист града Београда'' бр.4/2006)

Број катастарске парцеле КО Обреновац

Површина катастарске парцеле

м2

Адреса

1478/6

1153

Цара Лазара бб, Обреновац

2.Катастарска парцела из тачке 1.овог огласа отуђује се са следећом површином и наменом:

tabela2017

Услови за градњу су дефинисани Информацијом о локацији бр. I-01 број 350-сл./2016 од 28.03.2016.године Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове Управе градске општине Обреновац.

3. Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта у поступку јавног надметања на дан 14. 12.2016.године износи:

Катастарска парцела

Површина парцеле

м2

Тржишна цена

дин/м2

Укупна цена у динарима

1478/6

1153

5.060,73

5.835.021,69

4. Ради учествовања у поступку јавног надметања подносилац пријаве мора уплатити депозит у висини од 10 % од почетне цене за отуђење предметног грађевинског земљишта, што износи 583.502,169 динара на депозитни рачун Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП бр.200-2867071601033-49 отворен код Поштанске штедионице, или положити неопозиву лицитациону банкарску гаранцију, без ''приговора'' и наплативу ''на први позив'' са роком важности од 180 дана од дана давања пријаве. Лице које не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се наплатити.

5. Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а уколико плаћање врши на рате да износ од 10% од утврђене цене плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта а преостали износ у једнаким месечним ратама, након закључења уговора о отуђењу. Уколико лице коме је отуђено грађевинско земљиште у горе наведеном року не плати цену утврђену решењем о отуђењу, ставља се ван снаге решење о отуђењу.

6. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу. Уколико лице коме је отуђено грађевинско земљиште не приступи закључењу уговора у горе наведеном року, ставља се ван снаге решење о отуђењу.

7. Рок за привођење грађевинског земљишта намени је 3 године од дана закључења уговора.

8. Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да о свом трошку изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје парцеле и то: испитивање и санацију терена као и изградњу свих саобраћајних површина у оквиру грађевинске парцеле- пешачких комуникација и паркинг површина, извођење неопходних прикључака на саобраћајнице, са пратећим објектима инфраструктуре водовода и канализације до прикључака на заједничку мрежу на јавном грађевинском земљишту, као и уређење слободних површина са озелењавањем, хидрантском мрежом и јавном расветом у оквиру парцеле.

Лице коме се отуђује грађевинско земљиште је у обавези да опремање локације електричном енергијом и ПТТ мрежом директно уговори са надлежним комуналним и другим правним лицима.

9. Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту:пријава) са доказом о уплаћеном депозиту, доставља се непосредно на писарницу градске општине Обреновац, ул.Вука Караџића бр.74 или путем поште. Пријаве се достављају у затвореној коверти, поштом или лично са видљивом назнаком- Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Управе градске општине Обреновац-НЕ ОТВАРАЈ и са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог огласа. Овај Оглас објавити у дневном листу „Вечерње Новости“ примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту градске општине Обрeновац.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа и доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не садрже све исправе и податке који су предвиђени овим огласом или су подаци дати супротно објављеним условима, неће бити узете у разматрање, као и уколико подносилац потпуне и благовремене пријаве не приступи јавном надметању.

Јавном надметању дужан је да присуствује понуђач или лице које понуђач писмено овласти да учествује у поступку.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ће се одржати дана 08.05.2017. године у сали градске општине Обреновац у Обреновцу, ул.Вука Караџића 74, други спрат, са почетком у 10, 00 часова.

Председник градске општине Обреновац доноси решење о отуђењу и закључује уговор о отуђењу предметног грађевинског земљишта.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија градске општине Обреновац за грађевинско земљиште. Ближа обавештења поводом огласа о јавном надметању могу се добити код Одељења за имовинско-правне и стамбене послове Управе градске општине Обреновац путем телефона 8726-498. Детаљније информације о условима градње за предметне парцеле могу се добити у Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове Управе градске општине Обреновац.

Коментари
Додај нови Претрага
Додај коментар
Име:
емејл:
 
Наслов:
UBBкод:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Морате навести анти-спам код који стоји на слици.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget