JA slide show

 

Студентске стипендије за школску 2009/2010 годину
уторак, 28 јул 2009 07:05
Градска општина Обреновац планира да распише конкурс за доделу студентских стипендијa за школску 2009/2010 годину у трајању од 9 месеци почев од октобра 2009. године закључно са јуном 2010. године у месечном износу.
 Коначни критуреијуми још нису утвређени, па молимо све заинтересоване да предложе ( преко коментара на сајту ) критеријуме, услове конкурса -  шта и како бодовати...
Коментари
Додај нови Претрага
шалармантан 2009-07-28 12:18:59

предлог

Одлуку о расписивању конкурса доноси Коми сија најкасније до 10. новемб
ра текуће календарске године.
Текст конкурса објављује се на огласној т абли Гр
адске општине Обреновац, средствима јавног информисања и сајту Градске општине
Обреновац.

Ка ндидат уз пријаву на конкурс подноси следећа докум ента:
1. увере
ње о уписаном зимском семестру одгов арајуће године студија,
2. уверење о звању
које ст иче по завршетку студија,
3. уверење о висини прос ечне оцене током студ
ија,
4. уверење да током студ ија није обнављао годину и
5. уверење о пребивалиш
ту.

По утврђивању ранг листе, уколико два или виш е кандидата имају једнак бро
ј бодова, предност има онај кандидат који се налази на вишој години студ ија.
У
колико два или више кандидата имају једнак б рој бодова у случају из претходног
става а налазе се на истој години студија, предност има онај канд идат који има
већу просечну оцену на претходној го дини студија....
шалармантан 2009-07-28 12:20:06

Критеријуми за уписану годину студија вреднују се по бодовима и то за:
1. уписа
ну другу годину студи ја - 10 бодова,
2. уписану трећу годину студија – 15 бодо
ва,
3. уписану четврту годину студија – 20 бодова,
4. уписану пету годину студи
ја – 30 бодова и
5. уписану последњу годину студија – 40 бодова.

Редослед кан
дидата за доделу стипендија утврђује се на основу следећих критеријума:
1. пост
игнутог успеха у студирању,
2. уписане године студија,

П од постигнутим успехо
м у студирању, у смислу ове О длуке, подразумева се висина просечне оцене током
студија.
Критеријуми из претходног члана вреднују се бодовима, тако што се вис
ина просечне оцене сту дија помножи са индексом 6.


Право на стипендију могу о
стварити студенти под следећим условима:
1. да су уписали једну од година акаде
мских студија, од друге до последње,
2. да током судија имају про сечну оцену н
ајмање 8,
3. да током студија нису об нављали годин...
докторанти...
Д 2009-07-31 00:42:41

Мислим да би било корисно доделити и одређен број стипендија студентима докторс
ких студија, наравно уз могуће ограничење што се тиче старости кандидат а. Треб
а имати у виду да су докторске студије једи не студије где не постоје буџетски с
туденти (за ра жлику од основних студија и мастер), а школарине с у прилично вис
оке тако да би ово била значајна под ршка докторантима.
Анонимус 2009-08-02 10:47:46

Ja sam student 5. godine medicine, redovno dajem g odine i ispunjavam sve uslove
konkursa osim sto mi je prosek ispod 8, tacnije, trenutni prosek mi je 7.67,
ali to jos nije definitivno, jer mi je osta o jos jedan ispit za septembar. Misl
im da kriterij umi nisu sasvim objektivni, jer se proseci teze st icu na razlici
tim fakultetima, dalje mislim da bi trebalo u kriterijume ubaciti finansijsko s
tanje s tudenta i da stipendije dobijaju finansijski ugroz eni studenti, tj. da
u formiranju kvote za rang-li stu i finansijsko stanje ima znacajnog udela.

student roditelj 2009-08-06 11:13:22

Mislim da treba uzeti i u obzir da li student ima dete,tj naravno u obzir uzeti
finasijsko stanje.U mom slucaju oba roditelja su studenti a samo jedan radi.R
edovni studenti,mama na veterinarskom fakul tetu sa prosekom 8.9 bez izgudljenih
godina a det e ima godinu dana.mislil da tavke itekako treba st ipendirati jer
takvi su retki.
postdiplomci 2009-08-06 11:56:14

Slazem se da i studenti doktorskih studija treba d a imaju pravo na konkurs. Gov
orimo o ravnopravnost i kao jednom od ljudskih prava pa je ovo prilika d a opsti
na deluje u skladu sa tim. Uostalom, studen ti doktorskih studija nemaju mogucno
st studiranja na teret budzeta tako da bi im stipendija dobro do sla. :)
Mirjana Mijailovic 2009-08-06 12:40:24


Mozemo li dobiti informaciju da li ce se prihvati ti predlog postdiplomaca da i
studenti doktorskih i master studija imaju pravo da konkurisu za stipe ndije?
Zivimo u 21. veku kada se propagiraju ljuds ka prava pa je ovo prilika da opstin
a ispostuje pr avo na ravnopravnost! Uostalom, postdiplomcima bi stipendija veo
ma koristila s obzirom da je rec o ( bar kada su u pitanju buduci doktori nauka)
samofi nansirajucim studentima dok se mnogi studenti redo vnih studija skoluju
na teret budzeta.
Mirjana Mijailovic 2009-08-06 12:42:17


Pravo da konkurisu za stipendije treba da imaju i studenti doktorskih i master
studija!
Milos Bozilov 2009-08-06 12:43:13


potpuno se slazem sa Mirom.....
i da privatni fak ulteti nemaju pravo na "d
rzavnu" stipendij u....:)
Aleksandra Gavric 2009-08-06 12:43:42


Kod nas u Indjiji se bas pricalo o kriteijumima z a drzavne i privatne fakultet
e, u smislu da li tre ba da budu isti ili ne...nismo pronasli adekvatno resenje
....a argumenata da budu i isti i razliciti ima
Ivana Andric 2009-08-06 12:44:06


Privatni i drzavni fakulteti se OBJEKTIVNO potpun o razlikuju, kao i znanje koj
e se stice na kraju, pa mislim da neko sa privatnog ne moze da dovoljno dobro
gradi bilo sta. Podrzavam predlog Milosa, c ovek je u pravu. Podjite od toga zas
to su ti ljudi uopste upisali privatni fax,zna se da drzavni ne zavrsi svako n
ego samo mali broj u poredjenju sa b rojem upisanih, a sa privatnog ne izadje ni
ko bez papira.
stefan 2009-10-28 12:15:18

Tacno je da se privatni i drzavni fakulteti OBJEKT IVNO razlikuju!
Naravno, nik
o i ne prica o tome k oliko maminih i tatinih sinova i kceri upada na bu dzet dr
zavnih fakulteta preko veza i vezica, pa go mila nas, normalnih nema drugi izlaz
nego da se za duzuje da bi upisali privatni fakultet!
Na privat nim fakultetim
a je odnos bogatih (koje naravno bol i uvo za studiranje, i imaju bedan prosek,
pa sami m tim i ne mogu konkurisatini za jednu stipendiju) , i normalnih 50-50!
Marko Veljovic 2009-08-06 12:44:42moj predlog:
prosek primanja roditelja (vrlo bit no), da nije obnovljena godin
a, samo drzavni fakul teti!
Jelena Ivankovic 2009-08-06 12:45:06


samo drzavni fakulteti,i prosek ocena i materijal na primannja,bez gubljenja go
dina i bez obaveza pr ema davaocu!!
Ivana Adamovic 2009-08-06 12:45:40


Dopuna datih predloga:
-Zašto se jedan deo stipen dija, oko 20% predvidjenog bu
dzeta, ne odvoji samo za dobre studente sa niskim materijalnim dohotkom (krite
rijum- broj članova u domaćinstvu, prosek p rimanja, prosečna ocena, brat/sestra
student). Ti ljudi us uglavnom primorani da rade uz studiranje plus imaju los
e uslove za učenje. Sve to im u veli koj meri otežava studiranje, a verujem da b
i bili dobri studenti.
-Uvode se negativni bodovi za obno vljenu godinu npr. -1
0 po godini. Taj sistem posto ji i kod dodele soba u domovima, a dobar je jer om
ogućava svima da se prijave. Ako se desi da je nek o, iz opravdanih razloga pao
godinu, a dobar je st udent, može da uđe u trku i da mu se vrednuje neki minul
i rad.
- Donja granica prosečne ocene je bit na (ne ispod 8,5)! Pa stipendije i
služe da se pod staknu dobri studenti, a ne oni kojima je faks hob i!
-Ne zabora
viti postdiplomce :-)
Tamara Taša Škorić 2009-08-06 12:46:11


mislim da onaj ko ne prima ni jednu drugu stipend iju dobije barem neki dodatni
bodic, da ne bude da onaj sa prosekom 9,5 prima 10 stipendija a oni sa 8,5 ni
jednu =)
Milica Stublincevic 2009-08-06 12:46:34


Prosek preko 9,00,ili da ne budemo strogi 8,50, o d treće godine studija,i apel
ujem da pravo na stip endiju imaju samo studenti DRŽAVNIH FAKULTETA,inač e su sv
i kriterijumi besmisleni,jer nije ravnoprav no.

shalarmantan 2009-08-06 12:48:02

Старе дилеме приватни или државни, мислим да не би к требало правити разлику, па
знате и сами колико има "сумљивих државних факултета" од Техни чког фа
култета у Зрењанину, преко читавог Приштинс ког Универзитета који је сада расут
по Србији од Б лаца до Барича, па Правног у КГ...на приватном ти ома мазну лову
и то је то...док те на државном гња ве и гњаве за које знање и "за чије баб
е здрав ље"..:)...Ивана је у праву...све зависи од сту дената..ако им је сту
дирање хоби уопште није важно да ли је приватни или државни....важно је да има
акредитацију и пуф паф....
shalarmantan 2009-08-06 12:48:12

Друга стара дилема је узети у обзир "материјал но стање"...то је већ пос
тојало ...када је опш тина почела додељивати једнократне студентске нагр аде пос
тојао је тај услов...то је јако деликатно п итање ..колико је уопште могуће реал
но доказати ма теријално стање..ја се сећам када сам баш код нас у општини овер
авао просек примања за студентски кр едит ...тета ми је рекла ма дај донеси 200
грама к афе и пишемо и бабу и деду...:)
shalarmantan 2009-08-06 12:48:30

Трећа ствар ....критеријуми...ајде ако неко има .. ..нека прекуца тих неколико р
едова из правилника з а добијање собе у дому....да видимо тај део око од узимања
бодова...ја сам мислио да онај ко је обнов ио годину може аплицирати за собу ал
и му се број б одова за уписану годину не рачуна...штајазнам..... ;)
Obrenovac 2009-08-06 12:49:03

neki komentari su prepisani sa FB, kako bi pregled bio laksi.
Hvala.
student 2009-08-06 16:29:01

Prosek primanja roditelja ne treba uzimati u obzir iz tri razloga:
1. Rec je o
dodeli stipendija, a zna se kome su stipendije namenjene
2. JOS BITNI JE- ako
ti tetka, baba, strina, ujak, kum...RAZUME MO SE, radi tamo gde treba da radi,
dobices uveren je s manjim prosekom primanja nego sto stvarno jes te I ZATO PROS
EK PRIMANJA NE NIKAKO!!!!
3. Sramo ta je da student s prosekom 10 ne dobije st
ipendij u, a student s prosekom 8 ili kao sto je bilo 7.20 dobije samo zato sto
su primanja roditelja prvog za nijansu veca od proseka primanja roditelja drug
og ILI iz razloga navedenog pod 2.
Анонимус 2009-08-08 00:09:05

Ovo nije konkurs za dom i kredit vec za stipendiju a to znaci samo studenti sa
visokim prosekom i be z izgubljene godine i bez obzira na primanja.Takvi su kon
kursi za stipendije,nazalost ostaje neravno pravnost sto se tice privatnih i drz
avnih fakultet a.
Informatika
Jasmina Milenković 2009-08-19 07:42:54

Mislim da bi se trebalo bodovati, osim uspeha na s tudijama/skoli i predmet koji
se studira jer nije isto studirati Informatiku i likovnu umetnost. Raz lika u
težini studija je velika, pa samim tim ni o cene na ispitima, napr. iz Informati
ke i likovnog nemaju istu težinu, a isto se boduju na konkursima za stipendiju
.

Likovna umetnost
Goran Vujinović 2009-08-19 10:22:51

Moram da priznam da mi nije baš najjasniji ovaj po slednji (Jasminin) komentar.

Razlika u težini stud ija? A ko je relevantan da priča o tome? Razlika j e samo
u tome koliko koje znanje može da se naplat i nakon zavržetka studija, a tu je,
priznajem, ogr omna razlika između informatike i umetnosti. Možda grešim, ali t
i si verovatno student informatike, pa poučena iskustvom i peticama iz osnovne
i sredn je škole misliš da je likovna umetnost nešto što s vako može da završi.
Ako bismo išli tvojom logikom , onda bi umetnici trebalo da budu u prednosti jer
umetničke škole možeš da završiš (a pre svega da uopšte upišeš) samo ako si i
zuzetno talentovan, a pritom i zagreješ stolicu, dok za informatiku nije potre
ban nikakav talenat, već samo vežba i uporno st. Kako ti to zvuči? Je l' da da n
ije lep osećaj kada neko nipodaštava tvoje znanje i trud?

A što se konkursa t
iče, dopale su mi se ideje o proseku primanja i ne...
Mladen 2009-09-04 14:07:02

1. Mislim da prosecna primanja ne treba uzimati u obzir, ovo je konkurs za stip
endije namenjen uspes nim stidentima, a ako se vec smatra da je potrebno , konku
rs sa stipendije studenata sa niskim priman jima(u porodici) treba razdvojiti ..
..

2. Pravo n a stipendije bi trebalo da imaju svi REDOVNI stude nti i privatni
h i drzavnih fakulteta. I studenti p rivatnih fakulteta, ukoliko pohadjaju studi
jski pr ogram akreditovan od strane ministarstva bi isto trebali da imaju prav
a na stipendije. Mislim da to pravo ne bi trebali da imaju studenti koji studir
aju na daljinu, logicno ... :side:

Sa Jasminom se generalno donekle slazem,
ali ne mozemo praviti razliku medju fakultetima... Stavise, evo na prim er, si
gurno je veca razlika izmedju studiranja inf ormatike na fonu i slikarstva na fl
u, nego informa tike na fotnu - drzavni i na npr. raf-u -privatni
Pitanje
Andrija 2009-09-06 16:01:23

Zdarvo svima. Da li molim vas moze neko da mi kaze kada konkurs pocinje i gde m
oze da se preuzme pri java.
Unapred vam Hvala.
Andrija 2009-09-06 18:09:05

Zdravo svima. Da li bi neko moga da mi odgovori ka da izlazi konkurs za stipendi
ju i gde se moze naci prijava.
Unapred Hvala.
dusko 2009-09-12 22:52:25

Jos nije objavljen konkurs....bice cim pre...sve c e biti i na sajtu...
Uvek na strani pravde
Cicili 2009-09-18 21:55:58

Smatram da ne treba davati stipendije studentima p rivatnih fakulteta jer samim
pohadjanjem privatnih fakulteta jasno stavljaju do znanja da imaju dobr o mater
ijalno stanje.
Trebalo bi posebno obratit i paznju na studente koji imaju losi
je materijalno stanje jer su mozda bas zbog toga prinudjeni na n eke sitne posl
ice koji ih sprecavaju da postignu b olji prosek.
odgovor privatnika drzavnom
stefan 2009-10-28 12:22:59

Vec sam odgovorio na slicnu izjavu povodom privatn ik fakulteta, i mogu
ti reci
samo jedno pa se zap itaj!
Gde ima vise bogatih, da li na privatnim, k oji ima
ju relevantne prijenme ispite, ili drzavnim gde je prvih 20 posto kandidata upi
suje preko vez e?
nikako docekati konkurs
maca 2009-10-01 11:17:55

Ima li neko informaciju, kada ce biti konkurs rasp isan???
I, da li ce sigurno
biti objavljen na saj tu???
re: nikako docekati konkurs
dusko 2009-10-01 23:05:30

maca написа:
Ima li neko informaciju, kada ce biti konkurs rasp isan???
I, da li ce sigu
rno biti objavljen na sajt u???


Bice tokom sledece nedelje... B)
Анонимус 2009-10-06 02:47:01

Sta je sa redovnim apsolventima, imaju li oni prav o na stipendiju il mogu da se
upucaju? :dry:
Privatni fakultet
Анонимус 2009-10-12 03:04:16

Ja sam na 2 godini privatnog fakulteta i realno ra zbijam za 10 razbijam se od u
cenja, a ponekad ni t o nije dovoljno. Tako da mislim da to da li si na privatn
om ili državnom ako imas prosek preko 9 je potpuno isto. A da plus za nas nigde
nema stipendi ja upravo zbog takvih predrasuda o privatnim fakul tetima. Imam p
rosek 9.89 i nigde ne mogu da dobije m stipendiju.
aman zaman!
Cicili 2009-10-12 23:44:50

Kad ce više konkurs?
čekam ko crv!

Анонимус 2009-10-13 18:03:15

Da li ogu da konkurisu studenti sa drzavnih univer ziteta cele Srbije,ili j
e konkurs ogranicen na odr edejene oblasti,regione,gradove?
sakam da me informirate
elvis 2010-08-31 11:23:47

dali mozi da mi kazite sto dokumenti treba da dost avam za konkurs za stipenidja
za studenti?
Додај коментар
Име:
емејл:
 
Наслов:
UBBкод:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Морате навести анти-спам код који стоји на слици.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."